Leggeanvisning granittheller

Oslo
Leggeanvisning granittheller

Utgraving

Finn ut hvilke masser som er på området hvor granitt hellene skal legges. Er dette jord, leire eller andre telefarlige masser, må disse fjernes. Merk området med snor og grav ut ca. 20-30cm for gangarealer og ca. 30-40 cm for områder med bilkjøring (private gårdsrom og lignende). Fornuftig å beregne ca. 15-20 cm bredere på sidene, da har man har plass til kantsikring.

Oppbygging av underlag

Fiberduk

Når området er gravd ut, legg ut fiberduk i bunn. Fiberdukens funksjon er å skape et fysisk skille, og hindre at massene blander seg. Dette er viktig for at underlagmassene skal bevare sine egenskaper over tid.

Bærelag

Som bærelag benyttes gjerne 0/30, 0/32 eller tilsvarende. En relativt grov grusmasse, som også inneholder finstoff. Massen skal pakke seg og være stabil, samtidig som den er drenerende. Bærelagsmassene bør ved utlegging komprimeres for hver ca. 15 cm. Rett av og få med riktig fall. Bærelagets overflate bør være så slett som mulig, slik settelaget får en relativt lik tykkelse over hele området.

Settelag

Strøsingel 2/4 eller steinstøv/subbus 0/5 og 0/8 er mye brukt. Tilsvarende masser kan også benyttes. Settelaget bør ha en tykkelse på ca. 4-5cm før komprimering. Settelaget legges ut og rettes av. Husk å få med fall, ca. 2 cm pr. meter. Komprimer så lett med platevibrator. Etter komprimering er det anbefalt å rake løs det helt øverste sjiktet. Granittheller kan ha mindre avvik på tykkelse og man må belage seg på å gjøre små justeringer i settelaget underveis i leggingen. Denne jobben blir langt enklere om ikke settelaget er for kompakt/hardt.


Lirer og rettholt er et ypperlig hjelpemiddel i forbindelse med avretting av settelag. Som lirer kan man for eksempel bruke to stålrør. Disse legges parallelt og justeres til rett nivå og helling. Lirenes overside skal nå ligge i nivå med steinens underside. Benytt så en rettholt og trekk av overflødig masse. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Lirene fjernes, sporene fylles og stampes.

Fall

Vann bør ledes vekk fra hellene, ut i terrenget eller til dreneringsrenner. Opparbeides det ikke tilstrekkelig fall, vil det dannes vanndammer som vinterstid kan føre til isete områder. Vanndammer kan også føre til vann trenger inn i underlagsmassene, grunnarbeidet kan få skader som igjen kan føre til setninger. Tommelfingerregelen sier at fall skal være fra ca. 2 cm per meter. Det er ulike måter å lage fall på. Ensidig helling, takprofil (høyeste på midten) og buekontruksjon er nok de vanligste.

Kantsikring

For å hindre utglidning bør det etableres en kantsikring i ytterkant av hellene. Det er ikke nødvendig der hellene eventuelt grenser mot en fast bygning, eksempelvis en grunnmur.

1. Granitt Kantstein - Støpes fast med jordfuktig betong.
2. Støpt Betong - Brukes der det er samme høyde på hellene og tilstøtende områder som gress/singel
3. Kantavslutning Snap-Edge - Plastlist som festes til underlaget med jordspiker. Brukes der det er samme høyde på hellene og tilstøtende områder som gress/singel.

Merk at for alternativ 2 og 3 bør disse etableres etter at hellene er lagt. Alternativ 1 er anbefalt å gjøre før legging av heller.
Monteringsanvisning kantstein

Legging av granitt heller

Ta utgangspunkt i den lengste rette siden og begynn leggingen derfra. På den måten får man minst mulig kapp. Det er viktig å kontrollere retningen jevnlig (at hver enkelt rad er helt rett) og foreta eventuelle justeringer fortløpende. Strekk gjerne opp snor, da har man god kontroll på retningen. Man gjør det enklest for seg selv om man legger hellene "side om side" (ikke i halvforbandt). Granittheller kan ha mindre variasjoner i tykkelse, og man må derfor belage seg på å finjustere underlaget litt til hver enkelt helle etter hvert som de legges. Hele hellenes underside bør være i kontakt med settelaget (det bør ikke være noe hulrom under deler av hellen). Man må videre hele tiden tilstrebe at hellenes overflate ligger slett i forhold til hverandre, og at man unngår små "snublekanter". Gummihammer er et godt hjelpemiddel, denne kan benyttes til å "dunke" hellene på plass. Merk at granittheller ikke har avstandsknast. Det er allikevel viktig at de legges med minimum en 2-3mm fugeavstand. Flisekryss/fugekryss er et ypperlig hjelpemiddel i denne forbindelse. Legges heller kant i kant, oppstår det fort avskalling på hjørner og kanter, og man mister også den stabiliserende effekten fugene har. For kapping/tilpassing av heller benyttes vinkelkutter med diamantblad eller vannsag. Det er ellers viktig å merke seg at desto større heller man velger, desto større krav settes til nøyaktighet i forbindelse med legging.


Gummihammer, water, rettholdt og flisekryss er gode hjelpemidler ved legging.


Kapping/tilpassing kan gjøres med vinkelsliper med diamantblad eller vannsag.

Fuging

Fugesand kostes utover hellene og ned i fugene. Det er viktig å fylle fugene helt med fugesand. Den første tiden etter at hellene er lagt, må man belage seg på å etterfylle fugene noen ganger. Ta ellers en status årlig, og etterfyll fugene om nødvendig. For granitt heller med tykkelse under 7cm er det i utgangspunktet ikke anbefalt å kjøre over med platevibrator. Ønsker man allikevel å gjøre dette, bør man benytte en liten platevibrator med gummi- eller beskyttelsesplate.

Fugesand kostes utover dekket og ned i fugene til de er helt fulle.

Skal platevibrator benyttes, bruk en liten type med beskyttelsesplate (her en litt "kreativ" beskyttelsesplate)

Fugesand er viktig i forhold til at hellene skal ligge stabilt, samtidig som den er med og hindrer skade på kanter/hjørner av hellene. Det skilles normalt mellom "vanlig" og herdende fugesand. Herdende fugesand er bedre i forhold til ugress, maur og gir generelt mindre vedlikehold. Den er imidlertid noe dyrere og litt mer krevende å fuge med. Vil anbefale å lese litt om de ulike typene før man bestemmer seg.

Lykke til med jobben!
 
 
 
Handlekurv

Chat

close
Chat er stengt utenfor åpningstider:
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00.
Gjerne send oss en e-post til post@steinhandel.no så svarer vi så fort vi kan.
send